500

2018-11-20T19:03:06+00:00

500 Diameter: 73 mm Capacity: 425 ml. Gross Weight: 480 grs. Net drained [...]

A15

2018-11-20T19:02:35+00:00

A15 Diameter: 152 mm Capacity: 4.250 ml. Gross Weight:  4.400 grs. Net drained [...]

A20

2018-12-26T13:24:10+00:00

A20 Diameter: square Capacity: 8.100 ml. Gross Weight: 8.000 grs. Net drained (plain/stuffed [...]